Vnitřní řád školní jídelny (platný od 1. dubna 2019)

Přihlašování a odhlašování obědů

Přihlásit se ke stravování lze den předem nebo v den nástupu žáka do školy, a to nejpozději ráno do 8:00. Odhlašování provádějí pouze rodiče nebo zákonní zástupci žáka den předem do 15:00 hodin, nebo v den nepřítomnosti žáka do 8:00.

osobně:u vedoucí školní jídelny nebo pracovníků školy
telefonicky:ŠJ: 491 520 346, 739 203 117 (do 14:00)
ZŠ: 491 475 115 (od 8:00 do 15:00)
písemně:pouze s podpisem rodičů nebo zákonného zástupce.

Strávník - žák - má nárok na dotované stravné (cena potravin bez věcných a mzdových nákladů) pouze v době pobytu ve škole.

V případě onemocnění (první den nemoci – 107/2005 Sb., § 4 ods.9.) si neodhlášený strávník (nebo jeho zástupce) může vyzvednout oběd do vlastních (čistých) jídlonosičů (skleněné nádoby jsou zakázány), v době k tomu určené. Další dny si oběd odhlásí. Pokud tak neučiní a stravu si vyzvedne i v další dny, musí ke stravnému doplatit veškeré náklady spojené s přípravou provozu (což jsou mzdové a věcné náklady) podle vyhlášky 561/2004Sb.

Za neodebranou a včas neodhlášenou stravu se finanční náhrada neposkytuje.

Výdej obědů

11: 45 až 13:00 hodin

11:45 - pro žáky, kteří se učí 4 hodiny
12:35 - pro žáky, kteří se učí 5 a 6 hodin
13:00 - výdej do jídlonosičů, výdej v jinou dobu po dohodě

Obědy pro žáky jsou určené pro konzumaci pouze ve školní jídelně.

Veškeré alergie na jídlo nebo jeho složku je vždy nutné doložit potvrzením od lékaře.

Cena obědů

Novela školského zákona, která je platná od 1.ledna 2005. Jedná se o kategorizaci dětí podle věku, rozhodné období pro stanovení věku je školní rok (od 1.9. do 31.8. následujícího roku). Děti, které dovrší ve školním roce 2018 - 2019 jedenácti let věku budou platit vyšší částku po celý školní rok (vyhl.č.107/2005Sb.).

kategorie 7 – 10 let:30,- Kč
kategorie 11 – 14 let:33,- Kč

Placení obědů

Za skutečně odebrané obědy se platí hotově každého 1. v měsíci, kdy vedoucí ŠJ předá jednotlivým strávníkům podklady pro úhradu.

Žáci prvního ročníku, kteří chodí na oběd, zaplatí na začátku školního roku zálohu (jistinu) na potraviny ve výši 500,- Kč. Tato záloha je uložena na účtu školy po celou dobu docházky žáka do školy. V 5. ročníku – na konci docházky žáka do školy – je tato záloha vrácena žákům (po odečtení poslední platby za odebrané obědy v červnu).

Bezpečnost a ochrana zdraví při stravování

Při manipulaci a výdeji stravy dbají žáci pokynů personálu ZŠ. Za bezpečnost, správnou teplotu a kvalitu vydávaného pokrmu odpovídá obsluhující personál.

Na vědomost rodičům strávníků je tento vnitřní předpis vyvěšen na internetových stránkách www.zsmsbohuslavicenm.cz a k nahlédnutí u vedoucí stravování.

Vyhotovila vedoucí stravování Jitka Čepelková.

PDF ikona

Seznam alergenů

PDF ikonaStáhnout
PDF ikona

Vnitřní řád školní jídelny, platný od 1.4.2019

PDF ikonaStáhnout
-

.