Aktuality MŠ

Provoz vývařovny MŠ

Provoz vývařovny MŠ bude od pondělí 13.7.2020 přerušen. Provoz bude opět zahájen v pondělí 20.7.2020. Důvodem je rekonstrukce topení v prostorách kuchyně. Děkujeme za pochopení.
10.7. 2020

UZAVŘENÍ MŠ

V pátek dne 12. 6. 2020 bude MŠ uzavřena z důvodu přerušení dodávky pitné vody po celý den. Děkujeme za pochopení.
01.6. 2020

Vybírání stravného a úplaty MŠ

V úterý 2.6.2020 se vybírá za stravování a úplatu MŠ. Dodatečně za měsíc březen 2020 a květen 2020. Děkujeme za pochopení.
29.5. 2020

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K OBNOVENÍ PROVOZU MŠ

Při vstupu do MŠ bude ve vestibulu k dispozici dezinfekce. Prosíme o nezdržování se v šatně a ostatních prostorách MŠ, snažte se dodržovat rozestupy. Při předání dítěte učitelce mu bude změřena teplota. Pokud bude teplota zvýšená, dítě nemůže vstoupit do třídy a odchází domů. Pokud má Vaše dítě alergii (např. senná rýma) přineste potvrzení od lékaře, protože s rýmou ani s jinými příznaky nesmíme dítě přijmout. Každé dítě si do MŠ přinese podepsanou uzavíratelnou lahev s pitím, kterou budou používat na pobyt venku. Pokud dětem pití dojde, doplníme jim ho. Prosíme, abyste lahev každý den odnášeli domů a druhý den přinesli čistou s novým pitím. Děti si nesmí brát do MŠ žádné hračky. Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás!
21.5. 2020

PŘERUŠENÍ PROVOZU MŠ

Z důvodu výměny topení bude mateřská škola UZAVŘENA od 29. 6. 2020 do 7. 8. 2020. Pokud by byla nějaká změna, budeme Vás informovat.
21.5. 2020

Obnovení provozu MŠ

Vážení rodiče,

naše mateřská škola obnoví provoz 25. května 2020. Pokud se rozhodnete, že Vaše dítě bude do MŠ chodit, budete muset podepsat Čestné prohlášení – (ke stažení v Dokumentech MŠ nebo si ho vyzvedněte v plastovém boxu za Obecním úřadem s nápisem Mateřská škola).

Při cestě do mateřské školy a z ní se na děti a jejich doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními. Doprovázející osoba se v prostorách školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu /předání, vyzvednutí dítěte/. Děti a pedagogičtí pracovníci MŠ roušky v prostorách školy mít nemusí. Roušku na cestu do školky a z ní budou mít děti v pytlíku v šatně. Ve školce bude probíhat častá dezinfekce. Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý důkladně umýt ruce vodou a tekutým mýdlem. Ve třídách se bude častěji větrat a pokud to bude možné, budeme s dětmi co nejvíce venku. Děti si nesmí samy brát jídlo, pití ani příbory.

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest nesmí do školy vstoupit.

12.5. 2020

Znovuotevření školy a školky

Milí rodiče a žáci,

stále čekáme na bližší pokyny z MŠMT, které budou specifikovat podmínky znovuotevření našich zařízení a manuál, jak postupovat podle daných nařízení a opatření jednotlivých ministerstev. Nejpozději během druhého týdne měsíce května Vás budeme informovat o možnosti otevření a organizaci výuky, která prozatím pokračuje distanční formou.

Celý pedagogický sbor a pan ředitel jsou Vám stále k dispozici na e-mailových adresách, případně na telefonu.

30.4. 2020

Pomoc pro rodiny v souvislosti s nastalou situací s koronavirem

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás upozornit, že v Dokumentech ZŠ, můžete najít informace, které by Vám mohly případně pomoci v nové situaci s koronavirem. Najdete je v dokumentech Primární prevence ve školách v době nouzového stavu, Portfolium karanténa a Mimořádná finanční pomoc pro rodiny v souvislosti s koronavirem.

Tímto Vás zveme i ke sledování stránek ZŠ.

Pokojné dny Vám přeje ředitel a pedagogický sbor

22.4. 2020

Informace k zápisu do mateřské školy v Bohuslavicích pro školní rok 2020/2021

Zápis k předškolnímu vzdělávání bude probíhat od 2. do 16. května 2020 bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Podání žádosti:

- do datové schránky školy /d86mjtc/

- e-mailem s uznaným elektronickým

podpisem /nelze poslat jen e-mail/ na adresu ms.bohuslavice@tiscali.cz

- poštou

- vhozením do schránky mateřské školy/ hned za brankou/

Žádost:

- na webových stránkách školy ke stažení

- v plastovém boxu s označením MATEŘSKÁ ŠKOLA za Obecním úřadem

K žádosti doložit:

- kopii očkovacího průkazu /nevyplňuje se část o očkování na žádosti/, 1. stránku s údaji o dítěti a 2. s potvrzeným očkováním

- čestné prohlášení k očkování /ke stažení na webu školy nebo v plastovém boxu jako přihláška/

- kopii rodného listu

Po doručení žádosti zašleme nebo zavoláme zákonnému zástupci přidělené registrační číslo. Přijaté děti pod registračními čísly budou zveřejněny na webu školy a na vchodových dveřích do MŠ.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole Bohuslavice:

1. Děti, které do 31.8.2020 dosáhnou nejméně třetího roku věku, pro které je mateřská škola spádová (podle věku od nejstarších po nejmladší).

2. Děti s trvalým pobytem v Bohuslavicích, podle věku přijímaného dítěte (od nejstarších po nejmladší).

3. Děti s trvalým pobytem mimo Bohuslavice, podle věku (od nejstarších po nejmladší).

Mgr. Zdeněk Stuchlík

ředitel školy

14.4. 2020

AKTUÁLNÍ INFORMACE K ZÁPISŮM K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE

Zápisy budou probíhat od 14. do 24. dubna 2020 bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání budou podávány bez osobní přítomnosti zákonného zástupce ve škole následujícími způsoby:

• do datové schránky školy (d86mjtc),

• e-mailem na zs-bohuslavice@post.cz s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý e-mail),

• poštou - ZŠ Bohuslavice, Bohuslavice 175, 549 06 - TUTO VARIANTU DOPORUČUJEME

• vhozením do schránky školy (u hlavního vchodu školy)

Zákonnému zástupci bude na e-mailovou adresu (telefonní číslo) přidělené registrační číslo, pod kterým bude zveřejněn výsledek přijímacího řízení v případě vyhovění žádosti. Rozhodnutí o nevyhovění žádosti bude doručováno v souladu se správním řádem.

Datum podané žádosti nemá vliv na rozhodnutí ředitele školy. Žádost je možné stáhnout z webových stránek školy. Pokud nemá zákonný zástupce přístup k internetu, popř. nemá možnost si žádost vytisknout, může si ji vyzvednout v úterý 14. dubna 2020 ve škole (8.00-11.00).

Po ukončení mimořádných opatření škola uspořádá již dříve slibované setkání.

Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/2021 vydané MŠMT naleznete zde: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/opatreni-k-zapisum-do-zs-pro-skolni-rok-2020-2021

01.4. 2020

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA DO 1. TŘÍDY

Vážení rodiče, pro děti, které se chystají do 1. třídy, jsme připravili pro domácí přípravu pracovní listy. Naleznete je z druhé strany Obecního úřadu (vejít můžete novou branou) v průhledném boxu s názvem "MATEŘSKÁ ŠKOLA" - každé z dětí tam má eurofolii se svým jménem. Není to povinné, ale kdo máte zájem, přijďte si.
25.3. 2020

Přerušení provozu Mateřské školy Bohuslavice

Rozhodnutím Zastupitelstva obce Bohuslavice dne 11. března 2020 se od pondělí 16. března 2020 přerušuje provoz Mateřské školy v Bohuslavicích, a to až do odvolání. Pokud školní jídelna provozuje doplňkový prodej cizím strávníkům, musí neprodleně upravit podmínky poskytování na výdej pouze do jídlonosičů - neumožnit vstup cizích strávníků do konzumační části jídelny), konzumace neprobíhá v jídelnách, ty jsou jako součást školy uzavřeny.

Mimořádné opatření je schváleno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID - 19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-Cov-2 v Evropě.

Děkujeme za pochopení.

Jiří Tojnar - starosta obce

12.3. 2020

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - koronavirus – AKTUALIZACE

MŠ prozatím fungují dále v nezměněném režimu včetně stravování.

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákonač. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:

• osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

• osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

10.3. 2020

! DŮLEŽITÉ !

V MŠ se vyskytly VŠI! Prosíme rodiče, aby své děti zkontrolovali a preventivně jim omyli hlavu. Děkujeme.
06.3. 2020

INFORMACE před jarními prázdninami

Vážení rodiče,

s blížícími se jarními prázdninami Vám zasílám informace týkající se šíření tzv. koronaviru. Vedení školy celou situaci velmi pečlivě sleduje, je ve spojení s krajskou hygienickou stanicí a řídí se pokyny nejen Ministerstva zdravotnictví ČR, ale také Krajského úřadu Královehradeckého kraje.

V současné době byly děti opakovaně poučeny o nutnosti dodržování zvýšené hygieny.

Všem pracovníkům školy bylo doporučeno, aby o prázdninách necestovali do oblastí, ze kterých se tato nemoc šíří.

Pokud do těchto oblastí přesto vycestujete, dbejte prosím po návratu do ČR pokynů, které naleznete na stránkách MZ (www.mzcr.cz).

tel. 495 058 111 v pracovní dny v době 8:00 - 16:00 hod

tel. 778 532 313 mimopracovní dny v době 9:00 - 17:00 hod

V případě zdravotních obtíží a návratu z rizikových oblastí volejte Kliniku infekčních nemocí Fakultní nemocnice Hradec Králové :

tel. 601 130 894 v pracovní době 7:30 - 15:30 hod

tel. 721 417 310 v mimopracovní době 15:30 - 7:30 hod

Pro získání obecných informací o infekci COVID-19 doporučujeme NONSTOP infolinky Státního zdravotního ústavu:

tel. 724 810 106 nebo 725 191 367

Pokud by došlo během prázdnin k nějakým změnám, budeme vás informovat pomocí webových stránek školy.

Přeji Vám a Vašim dětem, pohodové jarní prázdniny.

Mgr. Zdeněk Stuchlík

05.3. 2020

KARNEVAL V MŠ

Ve čtvrtek dne 27. 2. 2020 proběhne v naší MŠ karneval. Prosíme rodiče, aby dali svým dětem karnevalovou masku. Děkujeme :-)
25.2. 2020

Předškolní dílničky

Ve čtvrtek 16. dubna 2020 od 14. 30 hod. srdečně zveme budoucí prvňáčky a jejich rodiče na odpolední setkání v naší škole.

Čekají vás zábavné aktivity a prohlídka školy.

Těšíme se na vás

Pedagogický sbor

20.2. 2020

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění novely č. 472/2011 Sb. §36 odst. 4 školského zákona, ve znění účinném od 1.1.2018: Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, V němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Do školy musí být podle zákona zapsáno každé dítě, které dovrší k 31. 8. 2020 šest let.

Pokud byl dítěti udělen odklad školní docházky (v roce 2017), přijdou zákonní zástupci s dítětem k zápisu znovu.

Pokud zvažujete odklad školní docházky, musí zákonný zástupce svou písemnou žádost doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Zápis v naší škole proběhne ve čtvrtek 23. dubna 2020 v budově ZŠ od 13.00 do 16.00. S sebou rodný list dítěte.

Zákonný zástupce přihlásí své dítě u zápisu i v případě, že se z vážných důvodů nebude moci k zápisu dostavit (např. nemoc).

Další informace u paní učitelky Mgr. Libuše Trlidové

Těšíme se na vás

Pedagogický sbor a žáci ZŠ Bohuslavice

20.2. 2020

ZÁBAVNÍ PARK TOBOGA TONGO HK

Ve čtvrtek dne 20. 2. 2020 pojede MŠ do zábavního parku TOBOGA Tongo do Hradce Králové. Děti přiveďte do 7:30 hod, odjezd bude v 8:00 hod. Příjezd je plánovaný do 12 hod. Vstupné: 80 Kč + jízdné (budeme vybírat po vyúčtování) Děti oblečte do sportovního oblečení. S sebou: batůžek s pitím a malou svačinkou (např. Brumíka,...)
13.2. 2020

ÚSPĚCH VÝTVARNÉHO KROUŽKU MŠ

Děti z výtvarného kroužku se zúčastnily 12. ročníku výtvarné soutěže pro občany Náchodska pořádané Galerií výtvarného umění v Náchodě. Jedno z dětí získalo 3. místo v kategorii předškolních dětí. Práce dětí můžete vidět v GVU v Náchodě do konce února.
13.2. 2020

Vybírání za stravné a úplatu MŠ

Za stravné a úplatu MŠ se vybírá v úterý 4.2.2020.
31.1. 2020

Nová telefonní čísla

734 252 539 - MŠ třída Berušky

725 378 563 - MŠ třída Sluníčka (platný od 1. 2. 2020)

739 631 681 - vedoucí jídelny a vývařovny

30.1. 2020

Telefonní linky

Z technických důvodů (převod telefonních linek na mobilní) jsou momentálně dostupná tato čísla:

739 631 681 - vedoucí školní jídelny

734 252 539 - školka

Děkujeme za pochopení

07.1. 2020

Pf 2020

Krásné spokojené Vánoce a v novém roce 2020 jen to nejlepší přeje kolektiv MŠ.
18.12. 2019

Přerušení provozu

Od 23. 12. 2019 do 1. 1. 2020 bude provoz MŠ přerušen. Provoz bude opět zahájen 2. 1. 2020.
10.12. 2019

POZOR!

Mikuláš se svojí družinou k nám dorazí 6.12. dopoledne.
25.11. 2019

Drakiáda

Děkujeme všem rodičům i dětem za dráčky, kterými přispěli do naší DRAKIÁDY. Letos školku zdobilo 154 draků.
25.11. 2019

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ

Milí rodiče, prarodiče, sourozenci, srdečně Vás zveme na Vánoční tvoření, které se bude konat ve čtvrtek 21. 11. 2019 od 14.30 do 16.00 hodin ve třídě Sluníček a ve středu 27. 11. 2019 ve stejném čase ve třídě Berušek. Bližší info na nástěnkách v šatnách. Těšíme se na Vás!
11.11. 2019

Co nás čeká :

24.10. 2019

5. 11. divadelní představení v MŠ, 7. 11. Broučkiáda od 18 hodin,11. 11. focení (kdo si objednal), 20. 11. Drakiáda na sokolce od 16.00 hodin, 4. 12. vyšetření očí, 5. 12. Mikuláš v MŠ, 9. 12. divadlo v N. M. (třída Sluníčka) , 17. 12. Ježíšek. Bližší info vždy na nástěnce v šatně.
24.10. 2019

OPRAVA

Pouštění draků na sokolské zahradě 20.11.2019 bude od 16 do 17 hodin.
21.10. 2019

BROUČKIÁDA

7.11.2019 proběhne tradiční uspávání broučků. Sraz rodičů s dětmi v 18 hodin na parkovišti u školy. Broučky si děti vyrobí ve školce.
03.10. 2019

DRAKIÁDA

Během října a listopadu nás čeká již druhý ročník DRAKIÁDY. Do úterý 19.11.2019 můžete do školky nosit draky, které s dětmi vyrobíte doma. Školku vyzdobíme i dráčky, které vyrobíme ve školce a budeme se těšit, že překonáme minulý ročník, kdy jsme ve školce měli více jak 100 dráčků. V případě příznivého počasí se 20.11.2019 uskuteční na sokolské zahradě od 17 - 18 hodin pouštění draků, kterého se se svými dětmi můžete zúčastnit. Těšíme se na radostné chvilky při tvoření dráčků!
03.10. 2019

Plavecký kurz

Plavecký kurz pro předškolní děti začne v úterý 10. 9. 2019. Bližší info na nástěnce v šatně.
05.9. 2019

Schůzka s rodiči

Srdečně zveme všechny rodiče na schůzku, která se bude konat ve středu 11. 9. 2019 od 15.00 hodin.
05.9. 2019

Oznámení o změně cen obědů ve vývařovně MŠ

Vzhledem k narůstajícím cenám potravin jsme nuceni od 1.7.2019 zvýšit ceny obědů. Z nynějších 62,- Kč na 65,- Kč za jeden oběd. Důchodci s trvalým pobytem v Bohuslavicích z 59,- Kč na 62,- Kč. Děkujeme za pochopení a těšíme se na další spolupráci.
19.6. 2019

Ukázka bezpečnostních složek

V pátek 21. 6. 2019 se pojede třída Sluníček podívat na letiště v Novém Městě nad Metují, kde budou probíhat ukázky integrovaného záchranného systému. Více info na nástěnce v šatně.
18.6. 2019

Ukázka práce rodičů

Velice děkujeme panu Ing. Venclovi za doprovod a odborný výklad při výletě do Klopotovského údolí. Děti se seznámily s prací lesníků, dozvěděly se spoustu informací o lesní zvěři. Mohly nakrmit jeleny a divoká prasátka. Vyzkoušely si interaktivní prvky na lesní stezce. Výlet se velice vydařil :-)
18.6. 2019

Ukázka práce rodičů

Děkujeme policistům ČR, panu nprap. Novotnému a panu pprap. Kratochvílovi z obvodního odd. Dobruška, za ukázku jejich práce. Děti byly poučeny o bezpečnosti, mohly si prohlédnout výstroj i policejní vůz. Ukázka se jim velice líbila :-)
18.6. 2019

Cesta za pokladem

Ve čtvrtek 20.6.2019 půjde třída Berušek hledat poklad. Podrobnosti na nástěnce v šatně.
14.6. 2019

Výlet do Klopotova

Ve středu 12. 6. 2019 pojede třída Sluníček na výlet do Klopotova. Podrobnější info na nástěnce v šatně.
10.6. 2019

Fotografování tříd

V úterý 4. 6. 2019 proběhne fotografování obou tříd.
27.5. 2019

Školní výlet

Ve čtvrtek 30. 5. 2019 pojedeme na výlet do Častolovic. Bližší info na nástěnkách v šatnách.
27.5. 2019

BESÍDKY

Milí rodiče, srdečně Vás zveme na besídku, která se ve třídě Sluníček uskuteční v úterý 7. 5. 2019 od 14.30 hodin. Třída Berušek Vás se svou besídkou potěší ve čtvrtek 16. 5. 2019 od 14.30 hodin.
18.4. 2019

PROVOZ O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH

Po dohodě se zřizovatelem bude z důvodu rekonstrukce sociálních zařízení v obou třídách mateřská škola uzavřena od 8. 7. 2019 do 25. 8. 2019. Lze využít nabídek MC Na zámečku, DDM Stonožka, dětské skupiny Krteček v Novém Městě nebo využít příměstský tábor Bavíme se sportem. (plakátky s informacemi na nástěnkách v šatnách)
12.4. 2019

Umístění ve výtvarné soutěži

Děti z výtvarného kroužku naší školky se zúčastnily výtvarné soutěže pořádané Katedrou výtvarné kultury PdF UHK. Obrázky našich dětí byly vybrány z 3073 výtvarných prací z 260 škol v ČR. Blahopřejeme Rozárce Herzigové, která se vítězně umístila s výkresem "Betlém" a dále Lili Cimrmanové, Verunce Hemelíkové, Diance Kubínové, Karolínce Kyralové, Amálce Praxové, Dorotce Venclové za vítěznou skupinovou práci s názvem "Moje nebe". Děkujeme paní učitelce Janě Cimrmanové za tvořivou práci s dětmi.
02.4. 2019

Maňáskové divadlo

Ve čtvrtek 11. 4. 2019 k nám přijede maňáskové divadlo se třemi pohádkami. (Plakátek na nástěnkách v šatnách)
02.4. 2019

ZÁPIS do MŠ

V úterý 14. května od 14.30 do 16.00 hodin bude probíhat zápis do MŠ. Přijďte si prohlédnout prostory školky a vezměte s sebou i Vaše děti. Mohou si zde pohrát a seznámit se s novým prostředím. S sebou prosím přineste: rodný list dítěte, doklad totožnosti zákonného zástupce, vyplněnou přihlášku (ke stažení na webu školy, nebo k vyzvednutí v MŠ)
08.3. 2019

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Ve čtvrtek 11. dubna dopoledne od 8.00 do 10.00 hodin a odpoledne od 14.00 do 16.00 hodin se koná DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Srdečně Vás zveme k nahlédnutí do prostředí, kde si děti nejen hrají, ale také se vzdělávají. Naše školka nabízí rodinné zázemí, velké prostory k hraní i k výuce, zahradu s herními prvky, interaktivní pomůcky k výuce. S dětmi pracuje také logopedická asistentka. Ze zájmových činností nabízíme výtvarný kroužek a kroužek mladých hasičů. S angličtinou se starší děti seznamují během výchovně vzdělávacích činností. Věříme, že se Vašim dětem bude u nás líbit.
08.3. 2019

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY

Srdečně vás zveme v pátek 5. dubna 2019 do budovy ZŠ na

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY

pro školní rok 2019/2020

Těšíme se na vás

Pedagogický sbor a žáci ZŠ Bohuslavice

Časový harmonogram je k dispozici v budově MŠ

Další informace u paní učitelky Mgr. Libuše Trlidové

05.3. 2019

Předškolní dílničky

Ve čtvrtek 21. března 2019 od 14. 30 hod. vás zveme do ZŠ na „Předškolní dílničky“.

Čekají vás zábavné aktivity a prohlídka školy.

Těšíme se na vás

Pedagogický sbor a žáci ZŠ Bohuslavice

05.3. 2019

Sportovní zábavné odpoledne

V pátek 22. 2. 2019 uspořádali vedoucí kroužku „Přípravky mladých hasičů“ v tělocvičně ZŠ Bohuslavice od 15 hodin sportovní zábavné odpoledne.

Této akce se zúčastnilo 30 dětí, místních i z okolí. Vytvořili 6 družstev, 2 družstva z Bohuslavic a 4 družstva z Nového Města nad Metují.

Soutěžili v těchto disciplínách:

• poznávání značek nářadí

• stavění a přenášení kostek, překážková dráha

• uzlování

• přenášení korálků

• hladové sýkorky

Na závěr byly děti odměněny. Vítězům byly předány starostou obce panem Jiřím Tojnarem a ředitelem školy Mgr. Zdeňkem Stuchlíkem medaile a diplomy. Všichni soutěžící obdrželi tašky s různými dárečky.

Poděkování si zaslouží především vedoucí a organizátoři akce paní Jana Hercigová a Věra Netolická.

04.3. 2019

Poděkování za besedu

Děkujeme paní Šubrtové za zprostředkování besedy s panem doktorem Věříšem, jemuž děkujeme za ukázku veterinární péče o domácí zvířátka. Další ukázky profesí rodičů uvítáme.
26.2. 2019

Tongo

Návštěva tonga se uskuteční v úterý 19.2.2019. Bližší info k akci sledujte na nástěnkách v šatnách.
07.2. 2019

Karneval

Ve čtvrtek 14.2.2019 budeme mít ve školce karneval. Děti si mohou přinést masku.
07.2. 2019

PŘERUŠENÍ PROVOZU ŠKOLKY!!

Z důvodu chřipkové epidemie bude v pátek 1 . 2. 2019 školka uzavřena. Ve čtvrtek 31. 1. 2019 bude provoz pouze do 12.00 hodin.
30.1. 2019

Loutkové divadlo

Ve středu 16. 1. přijede do školky loutkové divadélko s představením "Kašpárek a Kalupinka".
14.1. 2019

Pf 2019

Přejeme Vám krásné klidné Vánoce a do nového roku 2019 hodně zdraví a pohody. Děkujeme za spolupráci v tomto roce a těšíme se na další i v roce příštím. Kolektiv MŠ
19.12. 2018

PROVOZ MŠ BĚHEM VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ

Od 24. 12. 2018 do 1. 1. 2019 bude provoz mateřské školy přerušen. Provoz bude znovu obnoven ve středu 2. 1. 2019. Z organizačních důvodů bude ve dnech od 2. 1. do 4. 1. 2019 provoz omezen na jednu třídu.
18.12. 2018

Vyšetření očí

V pondělí 3.12. v 9.30h proběhne vyšetření očí přihlášených dětí.
27.11. 2018

Mikuláš, Vánoce

Ve středu 5.12. nás ve školce navštíví Mikuláš. V pondělí 17.12. se budeme těšit na Ježíška.
27.11. 2018

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ S RODIČI

Srdečně Vás zveme na Vánoční tvoření, které se bude konat ve čtvrtek 22.11.2018 ve třídě Sluníček a v úterý 27.11.2018 ve třídě Berušek. Přijďte si s dětmi užít předvánoční atmosféru a vyrobit si drobné dekorace. Čas tvoření je mezi 14.30 - 16.00h. Těšíme se na Vás!!
07.11. 2018

Broučkiáda

Tradiční broučkiáda se bude konat ve středu 31.10.2018 od 18.00 hodin. Děti si během týdne mohou přinést do školky kamínek, z kterého si vyrobíme broučky.
23.10. 2018

Společné pouštění draků

Ve středu 24.10.2018 mezi 16.00 a 17.00h se na sokolské zahradě uskuteční společné pouštění draků se ZŠ. Přijďte si se svými dětmi užít podzimních radovánek.
23.10. 2018

Poděkování rodičům

Velice děkujeme rodičům za spolupráci při výrobě draků s dětmi. Naší školku jich zdobí už více než 100.
23.10. 2018

Drakiáda

Vážení rodiče, milí žáci,

je podzim a k podzimním radovánkám patří oblíbené pouštění draků.

Během měsíce října nás čeká v ZŠ a MŠ podzimní „Drakiáda“. Proto Vás velice prosíme, zapojte se doma se svými dětmi do výroby dráčků i draků – z papíru, přírodnin – zkrátka fantazii se meze nekladou. Všechna výtvarná díla budou vystavena v ZŠ a v MŠ, kde si je budete moci prohlédnout. Všichni za svoji snahu budou odměněni.

Poslední týden Vás zveme k odpolednímu společnému pouštění draků na sokolské zahradě.

Datum a čas bude upřesněn.

Těšíme se na společné setkání i vaše dráčky.

03.10. 2018

Výchovný koncert

Ve čtvrtek 4.10.2018 dopoledne se ve školce uskuteční výchovný koncert pro děti.
24.9. 2018

SPORTOVNÍ DEN

V pátek 14. 9. 2018 dopoledne. Třída "Sluníček" se zúčastní sportovního dne na Sokolské zahradě. Dětem dejte sportovní oblečení a vhodnou obuv. Pitný režim zajištěn.
13.9. 2018

Rodičovská schůzka

Zveme Vás na rodičovskou schůzku, která se bude konat v úterý 18.9.2018 od 15.00 hodin. Budete informováni o školním řádu, provozu MŠ, stravování, o nabídce kroužků, atd.
10.9. 2018

PLÁVÁNÍ

Od 11.9. do 20.11.2018 bude probíhat plavecký výcvik pro předškolní děti v Novém Městě nad Metují. Dětem s sebou do batůžku: plavky, ručník, mýdlo, pití v lahvičce.
10.9. 2018

Seznam přijatých

Seznam dětí přijatých do MŠ od 1.9.2018 ke staženízde.
21.5. 2018

Besídky

V pondělí 21.5. proběhne besídka ve třídě Sluníček. Ve čtvrtek 24.5. se bude konat besídka ve třídě Berušek. Jste srdečně zváni.
16.5. 2018

Plán akcí

V úterý 17.4.2018 divadlo v Novém Městě - třída "Sluníčka". V úterý 15.5.2018 návštěva knihovny v NM - třída "Sluníčka". V pondělí 21.5.2018 divadelní představení v ZŠ - obě třídy.
11.4. 2018

Ocenění ve výtvarné soutěži

Naše MŠ se zúčastnila celostátní výtvarné soutěže "Školka plná dětí" v Hradci Králové. V konkurenci 175 škol a 3000 dětských prací, získal ocenění za naší školu Mikoláš Matoušek za jednotlivce. Paní učitelka Jana Cimrmanová, která výtvarný kroužek vede, získala ocenění za vynikající výtvarnou úroveň. Děkujeme tímto za reprezentaci naší školky a blahopřejeme.
11.4. 2018

Návštěva základní školy

V úterý 3.4.2018 jsme se byli s předškoláky podívat na výuku v 1. ročníku. Děti se seznámily s prostředím školy a třídy, s paní ředitelkou a měly možnost zhlédnout vyučování matematiky. Ukázka byla poutavá a bohatá a děti se do školy už moc těší :-)
10.4. 2018

Poděkování za besedu

Děkujeme paní Stratílkové za přínosnou přednášku o logopedii a školní zralosti. Zároveň děkujeme rodičům za hojnou účast při besedě.
28.3. 2018

ZÁPIS DO MŠ

Zápis do mateřské školy Bohuslavice pro školní rok 2018-2019 proběhne ve čtvrtek 10.5.2018 od 14.30 do 16.00 hodin. Zákonný zástupce dítěte předloží: vyplněnou a od lékaře potvrzenou přihlášku (ke stažení na stránkách školy nebo k vyzvednutí v MŠ), dále rodný list dítěte a svůj doklad totožnosti. Dítě, které přihlašujete, přiveďte s sebou. Má zde možnost si pohrát, seznámit se s prostředím školky.
28.3. 2018

TONGO

Ve středu 21.3. jedeme do Tonga. Podrobnější info na nástěnkách v šatně.
18.3. 2018

Ukázka práce rodičů

Děkujeme paní inženýrce Matouškové za ukázku vědecké práce v laboratoři. A panu inženýru Venclovi za přednášku o lesnictví. Další ukázky práce rodičů srdečně uvítáme :-)
15.2. 2018

Karneval v MŠ

Ve čtvrtek 8. 2. 2018 budeme mít ve školce karneval. Děti si mohou přinést masku.
30.1. 2018

Beseda s rodiči

Zveme Vás na besedu s tématem "Jak podpořit nadání u dětí a dětské sny". Beseda se uskuteční v úterý 30.1.2018 od 15.30h. Přednášet bude paní inženýrka Kateřina Venclová.
15.1. 2018
-

.