O nás

Naše škola poskytuje vzdělávání a ostatní školské služby pro děti z Bohuslavic, ale i z okolních obcí – z Černčic, Vršovky, Rohenic a Českého Meziříčí.

Nabízíme

Rodinné prostředí malé školy se stabilním kvalifikovaným kolektivem, ranní a odpolední družinu, vlastní školní jídelnu v budově školy, odpolední kroužky bez dojíždění. Zajišťujeme pitný režim o velkých přestávkách.

foto1

Od 3. ročníku vyučujeme angličtinu a několikrát ročně zařazujeme projektové vyučování, kdy při činnostech spolupracují žáci všech ročníků. Poskytujeme odbornou péči dětem se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie…). Zajišťuje ji výchovná poradkyně ve spolupráci s PPP v Náchodě.

Přijímání na víceletá gymnázia z 5. ročníku

Naši žáci jsou velmi úspěšní při přijímacích zkouškách ke studiu na víceletá gymnázia
v Dobrušce nebo v Náchodě.

Vybavení školy

foto1

V kmenových třídách využíváme interaktivní tabule, máme samostatnou učebnu pro výuku na 13 počítačích, dále odborné učebny pro hudební výchovu (učebna vybavena boomwhacekry, cajony, ukulele, a další hudební nástroje), výtvarnou výchovu a pracovní činnosti. Máme samostatné nové prostory pro školní družinu, vlastní tělocvičnu, hřiště a vlastní školní jídelnu. K dispozici je žákovská a učitelská knihovna,na chodbách stolní fotbálek a stolní tenis.

Nově jsme vybudovali polytechnickou dílnu pro dívky a chlapce za podpory dotací KÚ KHK, Škoda Auto a sponzorských darů, zejména společnosti Hronovský s.r.o., Hašpl a.s., R.A.V. Store s.r.o., DITOM Construction s.r.o.

Každoroční akce

foto1

Adaptační vycházka na začátku školního roku. Výuka plavání v plavecké škole Náchod (povinná pro 3. a 4. ročník), kam jezdí celá škola v rámci tělesné výchovy. Účast v celosvětové soutěži matematický Klokan. Broučkiáda - průvod obcí s lucernami a lampióny v dušičkovém čase. Pasování prvňáčků na Rytíře krásného slova je tradiční setkání s malými čtenáři v novoměstské knihovně. Vánoční setkání a Besídka k Svátku matek. Návštěvy divadelních a jiných kulturních akcí v tělocvičně školy nebo v kině v Novém Městě nad Metují. V závěru školního roku Putování za pokladem. Zapojení dětí v akcích Školní mléko, kde se žáci mohou přihlásit k odběru státem dotovaného mléka, a Ovoce do škol, kdy děti dostávají státem dotované ovoce.

Družba s Polskem

Obec Bohuslavice se zapojila do projektu Putování severovýchodními Čechami a Dolním Slezskem bez hranic, který je spolufinancován z prostředků EU. V rámci tohoto projektu spolupracuje naše škola se základní školou v polském městě Pieczyce. Spolupráce spočívá ve vzájemných výměnných pobytech.

Zařazení do sítě škol

foto1 foto1

Zastupitelstvo obce (dále jen „ZO“) Bohuslavice nad Metují na základě § 84 odst. 2 písm. d) Zákona
č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 178 odst. 1 písm. a) a § 179 odst. 1 písm. a) a c) Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“) a v souladu s § 27 odst. 2 Zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“) rozhodlo dne 4. 4. 2012 usnesením č. 3/2012 bod č. 4 o sloučení příspěvkové organizace Mateřská škola, Bohuslavice s příspěvkovou organizací Základní škola Bohuslavice, okres Náchod ke dni 1. 8. 2012. Nástupnickou organizací sloučených příspěvkových organizací se stala Základní škola Bohuslavice, okres Náchod, a to s novým názvem: Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, okres Náchod a přešla na ni veškerá práva a závazky sloučením zanikající příspěvkové organizace Mateřská škola, Bohuslavice. Zastupitelstvo obce Bohuslavice na základě usnesení ZO č. 4/2012 bod č. 4 ze dne 19. 6. 2012 vydalo novou zřizovací listinu, která nabyla platnosti
a účinnosti dne 1. 8. 2012. Škola byla zapsána do školského rejstříku s účinností od 1. 8. 2012, pod č. j. MSMT 30581/2012-25. Identifikátor právnické osoby je: 650 038 649, IČO je: 710 03 223.

Naše škola je zapojena do výzvy EU peníze školám

Projekt EU peníze školám je financován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Jeho cílem je zlepšení podmínek vzdělávání na základních školách, přičemž se podporují především oblasti českého školství, které jsou dlouhodobě hodnoceny jako problémové. Finanční podpora se vztahuje pouze na školy sídlící mimo hlavní město Prahu.

Projekt Šablony

č.projektu - CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001632CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001632
název - Šablony pro MŠ a ZŠ Bohuslavice
popis - Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků. foto1

Projekt Šablony II

č. projektu - CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010746
název - Šablony pro MŠ a ZŠ Bohuslavice
popis - Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků. logolink
-

.